Shiv Apradh Kshamapan Strota
Prayer for forgiveness, to Lord Shiva.